Küpsis on väike tekstifail, mis saadetakse teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui külastate veebisaiti, ja mille veebisait salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui avate veebisaidi. Iga järgmise külastuse korral saadetakse küpsised tagasi veebisaidile, kust need pärinevad, või mõnele teisele veebisaidile, mis küpsise ära tunneb. Küpsised toimivad konkreetse veebisaidi mäluna, võimaldades sellel lehel mäletada teie arvutit järgmistel külastustel, sealhulgas võivad küpsised mäletada teie seadeid või parandada kasutusmugavust.

Veebisaidi kaudu külastajate kohta kogutud teavet töödeldakse vastavalt eesmärgile, milleks see saadi. Selleks, et pakkuda meie klientidele kvaliteetseid teenuseid ja hinnata vajadusi, parandada veebilehe sisu ja selle paigutust, kogume lisaks kasutaja poolt esitatud andmetele ka veebilehe juurdepääsufailides sisalduvat teavet (IP-aadress, internetiteenuse pakkuja, külastuse aeg, jaotised ja kaubad).

Küpsiseid on kolme peamist tüüpi

Seansiküpsised on ajutised failid, mida säilitatakse kasutaja arvutis, tahvelarvutis või nutitelefonis seansi lõpuni, veebisaidilt lahkumiseni või veebilehitseja sulgemiseni ning mida kasutatakse selleks, et pakkuda teenuseid, mis nõuavad konkreetsel veebisaidil kontrollimist;

Püsiküpsiseid säilitatakse arvutis, tahvelarvutis või nutitelefonis küpsise parameetritega määratud aja jooksul või seni, kuni kasutaja need kustutab, ning neid kasutatakse kasutaja valitud seadete meelespidamiseks ja suhtluse isikupärastamiseks;

Kolmandate osapoolte küpsised võimaldavad saada teavet veebisaitide kasutamise kohta ja pakkuda kasutajatele reklaamisisu, mis on optimaalselt kohandatud konkreetsete kasutajate huvide järgi.

www.solepharm.com’i küpsiseid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

Veebisaitide kõige külastatavamate jaotiste kindlakstegemiseks, veebisaitide ja nende jaotiste külastajate arvu, ajakulu jms statistika saamiseks, kasutades Google Analytics’it.

 • Veebisaidi külastajatele kohandatud teabe kuvamiseks.
 • Küpsised tuvastavad ainult Andmesubjekti seadme, kuid ei avalda mingil viisil Andmesubjekti identiteeti.
 • Ettevõtte veebisait võib sisaldada linke teiste teenusepakkujate (kolmandate isikute) veebisaitidele, millel on oma isikuandmete kasutamise ja kaitse tingimused, mille eest Ettevõte ei vastuta.

Küpsiste kasutamise õiguslik alus

Küpsiste kasutamise õiguslik alus on LTD “Solepharmi” õiguslik huvi tagada veebilehe tehniline funktsionaalsus. Kui küpsiseid kasutatakse teie valikute meelespidamiseks või statistilistel eesmärkidel, on õiguslikuks aluseks teie nõusolek.

Andmesubjektil on õigus igal ajal keelduda oma andmete edasisest töötlemisest (palun saatke meile sõnum aadressil export@solepharm.com, välja arvatud juhul, kui andmete töötlemiseks ei ole muud õiguslikku alust või kui õigusaktides on sätestatud teisiti).

Te võite kontrollida ja/või kustutada küpsiseid oma äranägemise järgi. Te võite kustutada kõik küpsised, mis on teie arvutisse salvestatud, ja te võite keelata brauseril nende salvestamise. Sellisel juhul peate aga iga kord, kui külastate veebilehte, oma valikut käsitsi täpsustama ning mõned teenused ja funktsioonid ei toimi.

Privaatsusteade

LTD “Solepharmi” Privaatsusteate (edaspidi “Privaatsusteade”) eesmärk on anda läbipaistvat teavet isikuandmete töötlemise, selle eesmärgi, õigusliku aluse, ulatuse ja kaitse kohta, samuti töötlemise kestuse ja andmesubjekti õiguste kohta töötlemise ajal.

Vastutav töötleja ja tema kontaktandmed

LTD “Solepharm”, registreeritud aadress: Alksnu tn 4, Jaunmarupe, LV-2166, registrikood 40103209086, e-post: export@solepharm.com, tel. +371 9484403. Kasutades neid kontaktandmeid või võttes ühendust LTD “Solepharmi” registreeritud aadressil, võib andmesubjekt esitada oma isikuandmete töötlemisega seotud küsimuse(d).

Mille suhtes kohaldatakse Privaatsuspoliitikat ja käesolevat Teatist

 • Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
 • Privaatsuspoliitika eesmärk on tagada eraelu puutumatus ja isikuandmete kaitse seoses andmesubjektidega (Isik), keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, näiteks isiku nimi, perekonnanimi, identifitseerimisnumber (isikukood), kontaktandmed, asukohaandmed, online-tunnus jne, mida LTD “Solepharm” saab või edastab, st mis tahes teave, mis võimaldab isikut tuvastada.
 • LTD “Solepharm” hoolitseb Isiku eraelu puutumatuse ja tema isikuandmete kaitse eest, järgib Isiku õigust isikuandmete töötlemise seaduslikkusele kooskõlas kehtiva õigusliku regulatsiooniga – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (Määrus), siseriiklike õigusaktidega ja ettevõtte sisekorraeeskirjadega.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

 • Kuritegude ennetamine ja avastamine seoses varade kaitsmisega;
 • Taotluste, kaebuste ja nõuete läbivaatamine ja töötlemine;
 • Riigiasutustele teabe andmine sise-eeskirjades osutatud juhtudel ja korras;
 • LTD “Solepharmi” organisatsiooniline juhtimine, planeerimine ja arvepidamine (sealhulgas arvestuse pidamine, protsesside, teenuste, infosüsteemide ja isikute registreerimine, ettevõtte õigusjärgluse tagamine, avalike suhete ja sotsiaalse vastutuse tagamine);
 • Õigusaktide nõuete täitmine;
 • Muud individuaalselt määratud eesmärgid.

Kõigil eespool nimetatud juhtudel töötleb LTD “Solepharm” Isikuandmeid ainult kooskõlas töötlemise eesmärgiga ja seatud eesmärgi saavutamiseks.

Isikuandmete kogumine

 • Teave, mille andmesubjekt (Isik) on LTD “Solepahrmile” ise esitanud, st kui andmesubjekt või tema volitatud isik võttis ühendust või tegi koostööd LTD “Solepharmiga”, näiteks sõlmides koostöölepingu, teenuselepingu vms, taotledes teavet või esitades taotluse konkreetse küsimuse lahendamiseks.
 • LTD “Solepharm” võib töödelda isikuandmeid, mis ei ole saadud Isikult endalt, vaid on saadud kolmandalt isikult või teabevabaduse seaduse raames avalikult kättesaadavatest allikatest.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

 • Regulatiivsete õigusaktide täitmine – regulatiivsetest õigusaktidest tuleneva juriidilise kohustuse täitmine;
 • Isikuandmeid töödeldakse andmesubjekti nõusoleku alusel, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemiseks on muu seaduslik alus.
 • LTD “Solepharmi” või kolmandate isikute õigustatud huvide raames, et tagada oma seaduslikud õigused ja huvid;
 • Andmesubjekti või muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmine, kui see on vajal

Isikuandmete töötlemine ja kaitse

LTD “Solepharm” töötleb ja kaitseb Isikuandmeid, kasutades kaasaegseid tehnoloogilisi vahendeid, võttes arvesse olemasolevaid privaatsusriske ja mõistlikult kättesaadavaid organisatsioonilisi ja tehnilisi ressursse.

Isikuandmete saajate kategooriad või need, kellele andmeid avaldatakse

LTD “Solepharm” ei avalda kolmandatele isikutel isikuandmeid ega mis tahes teavet, mis on saadud lepingu alusel teenuste osutamise käigus, välja arvatud juhul, kui:

 • andmeid tuleks edastada kolmandale isikule sõlmitud lepingu alusel, et täita mis tahes funktsiooni, mis on vajalik lepingu täitmiseks või seaduses määratletud;
 • on saadud andmesubjekti selgesõnaline ja ühemõtteline nõusolek;
 • seda teevad asutused ja isikud, kes on määratletud õigusaktides, nende
 • põhjendatud taotlusel, nende poolt määratletud korras ja ulatuses;
 • LTD “Solepharmi” õiguslikke huve kaitsvas õigusaktis määratletud juhtudel.

Isikuandmete säilitamise kestus

Isikuandmeid säilitatakse teatud aja jooksul, nii kaua, kui see on vajalik määratletud andmetöötluse eesmärkide saavutamiseks, välja arvatud juhul, kui seaduses või siduvates õigusaktides on määratletud pikem säilitamisaeg. Isikuandmete säilitamise kestus määratakse kindlaks, kasutades kriteeriume, mis vastavad õigusaktides määratletud kriteeriumitele, näiteks nõuete läbivaatamine, õiguste kaitse, küsimuste lahendamine, aegumistähtaja järgimine jne, samuti füüsiliste isikute õiguste järgimine, näiteks andmete säilitamise kestuse kindlaksmääramisel nii kaua, kuni on võimalik esitada tehinguga seotud nõudeid, kui need on olemas.

Kui säilitamisperiood lõpeb, võidakse isikuandmed kustutada või hävitada.

Isiku (andmesubjekti) õigused ja kohustused

 • Isik (andmesubjekt) võib saada kogu teavet, mis on tema kohta kogutud mis tahes isikuandmete töötlemise süsteemis.
 • Vastavalt õigusaktidele on Isikul õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, samuti taotleda oma isikuandmete täiendamist, parandamist või kustutamist või nende töötlemise piiramist, samuti on tal õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, mis põhineb LTD “Solepharmi” õiguslikel (õigustatud) huvidel, ning õigus andmete ülekantavusele. Neid õigusi saab rakendada, kui andmete töötlemine ei tulene LTD “Solepharmi” kohustustest, mis on kehtestatud kohaldatavate õigusaktidega, ja kui seda ei tehta avalikes huvides. Isikule andmesubjekti taotlusel teabe esitamisel on keelatud lisada esitatavasse teabesse riigiasutusi, kes on kriminaalmenetluse juhtideks, üksusi, kelle suhtes kohaldatakse operatiivtegevust, või muid asutusi, mille kohta kehtivad õigusnormid keelavad sellise teabe avaldamise.
 • Isik võib esitada taotluse oma õiguste kasutamiseks:
 • kirjalikult LTD “Solepharmi” juriidilisel aadressil;
 • allkirjastades elektrooniliselt turvalise elektroonilise allkirjaga, saates e-posti aadressile export@solepharma.com;
 • Pärast Isiku taotluse saamist tema õiguste rakendamiseks teeb LTD “Solepharm” kindlaks Isiku samasuse, hindab taotlust ja täidab selle vastavalt õigusaktidele.
 • LTD “Solepharmi” vastus saadud taotlusele saadetakse posti teel määratud kontaktaadressile tähitud kirjaga või väljastatakse isiklikult, kui see on võimalik, võttes arvesse Isiku poolt määratud vastuse saamise viisi. 
 • LTD “Solepharm” tagab andmete kaitse ja kaitsenõuete täitmise vastavalt õigusaktidele ning võtab vastuväidete korral mõistlikke meetmeid vastuväidete lahendamiseks. Kui ta seda siiski ei tee, on Isikul õigus pöörduda järelevalveasutuse – Andmekaitseinspektsiooni – poole.

Nõusolek andmete töötlemiseks ja selle tagasivõtmise õigus

 • Kui isikuandmete töötlemine toimub isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku alusel, võib Isik igal ajal antud nõusoleku samamoodi tagasi võtta ja sel juhul ei toimu andmete edasist töötlemist varem antud nõusoleku alusel konkreetse isiku puhul.
 • Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta selliste andmete töötlemist, mis toimusid ajal, mil Isiku nõusolek kehtis.
 • Nõusoleku tagasivõtmine ei saa peatada andmete töötlemist muudel õiguslikel alustel.

Muud sätted

LTD “Solepharmil” on õigus täiendada või muuta oma Privaatsusteadet, ajakohastades LTD “Solepharmi” veebisaidi Privaatsusteadet.